Bodenträger, Konsolen

Bodenträger 3 mm

Bodenträger für Bohrloch-Durchmesser 3 mm

Bodenträger 4 mm

Bodenträger für Bohrloch-Durchmesser 4 mm

Bodenträger 5 mm

Bodenträger für Bohrloch-Durchmesser 5 mm

Bodenträger 7 mm

Bodenträger für Bohrloch-Durchmesser 7 mm

Glasbodenträger 3 mm

Glasbodenträger für Bohrloch-Durchmesser 3 mm

Glasbodenträger 5 mm

Glasbodenträger für Bohrloch-Durchmesser 5 mm.